Address : ak_Y8CBqTg5RasS8YMf9ijXM2cNfBZNQ6co1V6bEjRYPqiNRytEr

# Name Progress Amount(ae) Deadline Owner
1 Aens.chain
134.62690 40 Day ak_****RytEr
2 d.chain
1199.99999 72 Day ak_****RytEr
3 o.chain
1199.99999 72 Day ak_****RytEr
4 ml.chain
352.45780 72 Day ak_****RytEr
5 sh.chain
352.45780 72 Day ak_****RytEr
6 vs.chain
352.45780 72 Day ak_****RytEr
7 xu.chain
352.45780 72 Day ak_****RytEr
8 com.chain
217.83090 72 Day ak_****RytEr
9 day.chain
217.83090 72 Day ak_****RytEr
10 ing.chain
217.83090 72 Day ak_****RytEr
11 key.chain
217.83090 72 Day ak_****RytEr
12 org.chain
217.83090 72 Day ak_****RytEr
13 utu.chain
217.83090 72 Day ak_****RytEr
14 sos.chain
217.83090 72 Day ak_****RytEr
15 www.chain
217.83090 72 Day ak_****RytEr
16 gift.chain
134.62690 72 Day ak_****RytEr
17 hotspot.chain
31.78109 72 Day ak_****RytEr
18 Marketing.chain
12.13930 72 Day ak_****RytEr
19 hypermine.chain
12.13930 72 Day ak_****RytEr
20 aeventures.chain
7.50250 72 Day ak_****RytEr